Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Huursom

De huursom wordt betaald aan de hand van de geldende tarieven op het moment van het aangaan van de huurovereenkomst. De tarieven worden automatisch berekend na het kiezen van de start- en einddatum op de reserveringspagina’s van de website, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 – Betaling

1.) De totale huursom van de overeenkomst dient te worden voldaan bij het ophalen van de fiets(en) te worden, voorafgaand aan de huurperiode, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.) De borg dient te worden voldaan bij het ophalen van de fiets(en) te worden, voorafgaand aan de huurperiode, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verhuurder behoudt zich het recht voor om (een gedeelte van) de waarborgsom in te houden indien de huurder het gehuurde materiaal niet tijdig aan Verhuurder kan overdragen of het gehuurde materiaal beschadigd wordt geretourneerd. Indien schade aan het materiaal meer bedraagt dan de borg, dient Verhuurder een claim in voor de schade zoals in artikel 5 bedoeld, waarbij de borg in mindering wordt gebracht.

3.) Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) binnen de huurperiode, heeft Verhuurder voor de daaruit voorvloeiende kosten en schade geen aansprakelijkheid.

4.) In het geval in het vorig lid bedoeld, blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huurperiode.

Artikel 3 – Huurperiode

1.) De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in de huurovereenkomst vermeld.

2.) Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van Verhuurder en wel tegen de tarieven die op dat moment schriftelijk tussen Verhuurder en de huurder zijn overeengekomen.

3.) Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in de huurovereenkomst vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

4.) De fiets(en) moet(en) bij het adres van Verhuurder worden ingeleverd of klaar staan op de besproken locatie, op de tijd dat is afgesproken.

5.) Indien de huurperiode zoals in lid 1 besproken wordt overschreven doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van Verhuurder is (zijn) ingeleverd of opgehaald kan (kunnen) worden, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door Verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven die staan vermeld op de reserveringspagina’s van de website.

6.) Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft Verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft Verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4 – Gebruik

1.) De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de huurder zelf. De fiets(en) moet(en) ingeleverd worden in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.

2.) De huurder dient goed voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient de huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigen, verlies of diefstal. De fiets dient ten alle tijden binnen gestald te worden, waarbij de fiets(en) vrij staat (staan) of hangt (hangen).

3.) Transport van de fiets(en) is alleen toegestaan middels een fietsendrager en dus nimmer in de auto zelf, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Verhuurder.

De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.

4.) Indien de fiets niet in dezelfde staat wordt teruggebracht (defecten, extreme modder of zand etc.) is Verhuurder ten alle tijden gerechtigd om minimaal € 15 van de borg in te houden als onderhoudskosten.

Artikel 5 – Schade, verlies, diefstal, letsel, risico en aansprakelijkheid

1.) De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede ook het andere gehuurde materiaal, tegen bedragen welke door Verhuurder naar normale normen worden vastgesteld. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

2.) De huurder huurt de fiets en accessoires volledig op eigen risico. Verhuurder is derhalve niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel van personen noch voor schade aan privégoederen van de huurder. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door, of vanwege, de huurder aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal de Verhuurder daarvoor vrijwaren.

3.) Tijdens het boeken op de reserveringspagina’s van de website kan de huurder de fiets verzekeren tegen diefstal en verlies. Hiervoor geldt een meerprijs per dag zoals vermeld staat bij betreffende reserveringspagina. In het geval van verlies of diefstal dient er altijd aangifte gedaan te worden bij de Politie en de verklaring overhandigd te worden aan de Verhuurder t.b.v. de verzekering. Ook dienen de sleutels van de fiets te worden overhandigd als bewijs dat de fiets op slot is geweest ten tijde van het verlies of diefstal.

4.) Met verzekering behoudt de huurder een eigen risico bij diefstal of verlies van € 25,- voor een kinderfiets, € 60,- voor een stadsfiets, € 70,- voor een sportieve fiets, € 90,- voor een ouder- kindtandem, € 150,- voor een vakantiefiets en € 400,- voor een Prophete e-bike.

5.) Zonder verzekering is de huurder bij diefstal of verlies € 129,- voor een kinderfiets, € 299,- voor een stadsfiets, € 349,- voor een sportieve fiets, € 750,- voor een ouder- kindtandem, € 599,- voor een vakantiefiets en € 1499,- voor een Prophete e-bike verschuldigd.

6.) Mankementen die bij normaal gebruik van de fiets ontstaan, zijn voor rekening van Verhuurder. Denk hierbij aan een geknapte rem- of versnellingskabel, een pedaal die doordraait of een statief die breekt. Bij e-bikes dit ook voor elektrische mankementen aan de accu, motor of boordcomputer. 

Artikel 6 – Kosten tijdens huurperiode

1.) Alle lasten en belastingen omtrent de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

1.) De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door Verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan Verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder Verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 8 – Reserveringen, wijzigingen en annuleringen

1.) Reserveringen kunnen tot 24 uur voor de start van de huurperiode kosteloos geannuleerd worden. Indien de reservering binnen 24 uur voor de start van de huurperiode wordt geannuleerd, is Verhuurder gemachtigd om 50% van de huursom alsnog te factureren.

Scroll naar top