Algemene Voorwaarden Rent A Bike Lelystad

Artikel 1 – Huursom

De huursom wordt betaald aan de hand van de geldende tarieven op het moment van het aangaan van de huurovereenkomst. De tarieven staan vermeld op rentabikelelystad.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 – Betaling

1 De totale huursom van de overeenkomst dient contant, per betaalverzoek (Tikkie) of PayPal betaald te worden, voorafgaand aan de huurperiode. Tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2 De borg dient vooraf contant, per betaalverzoek (Tikkie) of PayPal te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Rent A Bike Lelystad behoudt zich het recht voor om (een gedeelte van) de waarborgsom niet terug te betalen indien de huurder het gehuurde materiaal niet tijdig aan Rent A Bike Lelystad kan overdragen of het gehuurde materiaal beschadigd wordt geretourneerd. Indien schade aan het materiaal meer bedraagt dan de borg, dient Rent A Bike Lelystad een claim in voor de schade zoals in artikel 5 bedoeld, waarbij de borg in mindering wordt gebracht.

3 Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en), heeft Rent A Bike Lelystad voor de daaruit voorvloeiende kosten en schade geen aansprakelijkheid.

4 In het geval in het vorig lid bedoeld, blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huurperiode.

Artikel 3 – Huurperiode

1 De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in de huurovereenkomst vermeld.

2 Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van Rent A Bike Lelystad en wel tegen de tarieven die op dat moment schriftelijk tussen Rent A Bike Lelystad en de huurder zijn overeengekomen.

3 Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in de huurovereenkomst vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

4 De fiets(en) moet(en) bij het adres van Rent A Bike Lelystad worden ingeleverd of klaar staan op de besproken locatie, op de tijd dat is afgesproken.

5 Indien de huurperiode zoals in lid 1 besproken wordt overschreven doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van Rent A Bike Lelystad is (zijn) ingeleverd of opgehaald kan (kunnen) worden, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door Rent A Bike Lelystad is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven die staan vermeld op rentabikelelystad.nl.

6 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft Rent A Bike Lelystad in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft Rent A Bike Lelystad ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4 – Gebruik

1 De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de huurder zelf. De fiets(en) moet(en) ingeleverd worden in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.

2 De huurder dient goed voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient de huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigen, verlies of diefstal. De fiets dient ten alle tijden binnen gestald te worden, waarbij de fiets(en) vrij staat (staan) of hangt (hangen).

3 Transport van de fiets(en) is alleen toegestaan middels een fietsendrager en dus nimmer in de auto zelf, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Rent A Bike Lelystad.

De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.

4 Indien de fiets niet in dezelfde staat wordt teruggebracht (defecten, modder, zand etc.) is Rent A Bike Lelystad ten alle tijden gerechtigd om minimaal € 15 van de borg in te houden als onderhoudskosten.

Artikel 5 – Schade, verlies, diefstal, letsel, risico en aansprakelijkheid

1 De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede ook het andere gehuurde materiaal, tegen bedragen welke door Rent A Bike Lelystad naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurovereenkomst zijn vermeld onder de dagwaarde. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

2 De huurder huurt de fiets en accessoires volledig op eigen risico. Rent A Bike Lelystad is derhalve niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel van personen noch voor schade aan privégoederen van de huurder. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door, of vanwege, de huurder aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal de verhuurder daarvoor vrijwaren.

Artikel 6 – Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen omtrent de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door Rent A Bike Lelystad verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan Rent A Bike Lelystad: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder Rent A Bike Lelystad aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 8 – Reserveringen, wijzigingen en annuleringen

1 Reserveringen kunnen tot 48 uur voor de start van de huurperiode kosteloos geannuleerd worden. Indien de reservering binnen 48 uur voor de start van de huurperiode wordt geannuleerd, is Rent A Bike Lelystad gemachtigd om 50% van de huursom alsnog te factureren.